Biuro Rachunkowe Eliza Potomska

mojebiuro24
poleca

Biuro oferuje pełen zakres usług księgowych, a w szczególności:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie książki przychodów i rozchodów
 • prowadzenie i rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego
 • prowadzenie spraw kadrowych, płacowych oraz pełna obsługa w zakresie ZUS
 • prowadzenie ewidencji do celów podatku VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • rozliczanie i sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, PIT, CIT oraz deklaracji ZUS
 • sporządzanie zeznań podatkowych na koniec roku PIT-36, PIT-36L,PIT-37, PIT-28
 • sporządzanie miesięcznych zestawień i analiz dotyczących działalności firmy w formie uzgodnionej z klientem
 • reprezentacja firmy przed Urzędem Skarbowym i ZUS
 • pomoc przy zakładaniu i likwidowaniu działalności
 • Rozliczanie dotacji

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • kontrola nad kompletnością, prawidłowością oraz terminowością prowadzenia ksiąg rachunkowych spółki
 • prowadzenie wszystkich wymaganych przepisami ewidencji księgowych (księgi główne, pomocnicze, ewidencja środków trwałych, ewidencja wartości niematerialnych i prawnych, ewidencje podatku od towarów i usług )
 • sporządzanie sprawozdań finansowych spółki zgodnie z polskimi standardami rachunkowości (bilans, rachunek wyników, zmiany na kapitale, przepływy pieniężne)
 • opracowanie i wdrażanie zasad polityki rachunkowości
 • przygotowywanie kalkulacji oraz deklaracji podatkowych (CIT-2, CIT-10,CIT-8, IFT,VAT-7,VAT-UE,PIT-4R)
 • współpraca z audytorami oraz organami kontroli skarbowej
 • sprawozdawczość statystyczna GUS oraz NBP
 • przygotowywanie raportów na potrzeby zarządzania

Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów

 • prowadzenie ewidencji zakupu
 • prowadzenie ewidencji sprzedaży
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT-7K
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu tzw."kilometrówka"
 • prowadzenie ewidencji zatrudnienia oraz kart przychodów
 • pełna obsługa ZUS: sporządzanie comiesięcznych deklaracji, informowanie o należnych opłatach
 • kompleksowe sporządzanie i rozliczanie płac pracowników (wynagrodzenia, nadgodziny, zwolnienia lekarskie, nieobecności, urlopy)
 • rozliczanie delegacji służbowych krajowych i zagranicznych
 • rozliczanie rachunków do umów cywilnoprawnych
 • nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dowodów księgowych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 • prowadzenie ewidencji przychodów
 • prowadznie wykazu środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych oraz prawnych prowadzenie
 • ewidencji przebiegu pojazdu tzw."kilometrówka"
 • prowadzenie ewidencji zatrudnienia oraz kart przychodów
 • rozliczanie delegacji służbowych krajowych i zagranicznych
 • nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dowodów księgowych

Prowadzenie ewidencji do celów podatku VAT

 • Rejestr sprzedaży VAT
 • Rejestr zakupu VAT
 • Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych
 • Eksport towarów
 • Import towarów i usług

Prowadzenie spraw kadrowych, płacowych oraz pełna obsługa w zakresie ZUS

 • Sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
 • Sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia
 • Naliczanie wynagrodzeń pracowników oraz wyliczanie przysługujących im urlopów oraz innych świadczeń pracowniczych
 • Sporządzanie list płac
 • Sporządzanie i przekazywanie do ZUS deklaracji zgłoszeniowych
 • Sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych
 • Sporządzanie rocznych informacji o dochodach PIT-11, PIT 8B PIT- 4R
 • Przygotowanie dokumentów przelewowych z tytułu zobowiązań budżetowych i pracowniczych Obsługa zatrudnienia w ramach umów cywilnoprawnych
 • Pomoc przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS oraz pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych
brak logo
pokaż
wszystkie

Biuro Rachunkowe Eliza Potomska