ESCRIBIR Małgorzata Wilczyńska

 Świadczę usługi w zakresie:

· prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, ksiąg handlowych i rejestrów VAT;

· ewidencji ryczałtu;

· pełnej obsługi kadrowo-płacowej;

· wyprowadzania zaległości;

· rozliczania dotacji.

 W ramach prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu:

· dokonuję zapisów w PKPiR, Księgach Handlowych lub ewidencji ryczałtu;

· prowadzę ewidencje wyposażenia;

· sporządzam plan amortyzacji środków trwałych oraz prowadzę ewidencje środków trwałych a także wartości niematerialnych i prawnych;

· ustalam wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy;

· prowadzę ewidencje VAT;

· kontroluję dokumentację magazynową i dotyczącą kasy rejestrującej (fiskalnej);

· ustalam wysokości należnego i naliczonego podatku VAT;

· sporządzam i przekazuję do US miesięczne i roczne deklaracje podatkowe;

· sporządzam i przekazuję do US pliki JPK;

· przekazuję informacje o wysokości poszczególnych podatków, służące do sporządzenia przelewów na zobowiązania podatkowe.

 W ramach obsługi kadrowo-płacowej:

· sporządzam umowy o pracę, zlecenia, dzieła - na podstawie uzyskanych informacji;

· sporządzam listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych;

· prowadzę dokumentację rejestracyjną pracowników i zleceniobiorców (ZUS);

· prowadzę imienne karty przychodów pracownika;

· prowadzę kartoteki pracowników wraz z niezbędną dokumentacją;

· prowadzę ewidencje urlopów pracowników, dokumentacje zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych);

· prowadzę ewidencje świadczeń socjalnych;

· prowadzę ewidencje świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego;

· sporządzam i przekazuję do ZUS dokumentacje obrachunkowe do list płac (deklaracje na potrzeby ZUS);

· sporządzam i przekazuję do US zeznania roczne pracowników PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR;

· sporządzam roczne informacje o składkach ZUS dla pracowników;

· sporządzam zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie);

· przekazuję informacje służące do sporządzenia przelewów na zobowiązania podatkowe, ZUS, wynagrodzenia pracowników.

 Zakres świadczonych przeze mnie usług zawsze dostosowywany jest do potrzeb Klienta.

 

Ceny (już od 50,00 zł netto) uzależnione są od specyfiki prowadzonej działalności, rodzaju koniecznych ewidencji, liczby (i rodzaju umów) zatrudnionych osób, ilości dokumentów. Ostateczna kwota zawsze ustalana jest indywidualnie.

 

Oferuję możliwość dojazdu do Klienta po odbiór dokumentów.

Posiadam polisę OC.

Zapraszamy do wypełnienia zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe

 

 ESCRIBIR Małgorzata Wilczyńska

escribir@poczta.fm

Facebook

 

Usługi księgowe- cennik

Podatkowa księga przychodów i rozchodów:

podatnik zwolniony z VAT:
- od 1 do  10 dokumentów miesięcznie: od 200 zł netto
- od 11 do 20 dokumentów miesięcznie: od 250 zł netto
- od 21 do 30 dokumentów miesięcznie: od 300 zł netto
- od 31 od 50 dokumentów miesięcznie: od 350 zł netto
- od 51 od 100 dokumentów miesięcznie: od 500 zł netto
- powyżej 100 dokumentów miesięcznie uzgodnienia indywidualne
 

płatnik VAT:
- od 1 do 10 dokumentów miesięcznie: od 250 zł netto
- od 11 do 20 dokumentów miesięcznie: od 300 zł netto
- od 21 do 30 dokumentów miesięcznie: od 350 zł netto
- od 31 od 50 dokumentów miesięcznie: od 400 zł netto
- od 51 od 100 dokumentów miesięcznie: od 550 zł netto
- powyżej 100 dokumentów miesięcznie uzgodnienia indywidualne

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

- od 100 zł netto

Karta podatkowa

 - od 50 zł netto

Księgi rachunkowe

Wycena ustalana wyłącznie indywidualnie.

 

 
Kadry i płace- cennik

 
- opłata miesięczna przy obsłudze od 1 do 5 osób:

  • pracownicy: 40 zł/os. netto
  • zleceniobiorcy i wykonawcy umów o dzieło: 30 zł/os. netto

- powyżej 5 osób miesięcznie uzgodnienia indywidualne.

 

Powyższe ceny obejmują kompleksową obsługę opisaną w osobnej informacji o zakresie usług.

Ceny uzależnione są od specyfiki prowadzonej działalności, rodzaju ewidencji (rejestry VAT, magazyn, kasa fiskalna), liczby (i rodzaju umów) zatrudnionych osób, ilości dokumentów.

 

Wyprowadzanie zaległości

    W przypadku konieczności uporządkowania dokumentacji księgowej i/ lub płacowej, zaprowadzenia lub skorygowania ewidencji,  wyprowadzenia zaległości w ZUS i US- opłata w wysokości kwot wymienionych w cennikach powyżej, minus rabat 25% za każdy pełny rok kalendarzowy.

 

    Zaległości kadrowe w zakresie prowadzenia akt osobowych- opłata w wysokości 100 zł netto za każdą założoną „teczkę". W przypadku dokumentacji istniejącej, lecz niekompletnej lub wymagającej sprawdzenia i/ lub uzupełnienia, opłata ustalana jest po wstępnej ocenie.

 

Niniejsza oferta jest informacją handlową i nie może być uznawana za ofertę w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu Cywilnego.

 

logo
pokaż
wszystkie

ESCRIBIR Małgorzata Wilczyńska